Raad van Commissarissen

Onze corporatie beschikt over een zogenaamde tweelagenstructuur. De organisatie wordt geleid door de directeur/bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het werk van de directeur/bestuurder en de werkorganisatie.

Raad van Commissarissen
Peter de Wit, voorzitter RvC en Remuneratie Commissie
Pim van Mourik, lid RvC en voorzitter Auditcommissie
Hannie Visser - Kieboom, secretaris RvC en lid Remuneratiecommissie
Herman Streefkerk, vice-voorzitter RvC
Martijn van Driel, lid RvC en Auditcommissie

Contact
U kunt een bericht zenden aan onze RvC via dit e-mailadres.
 

Zittingstermijn
In de wet is vastgelegd dat een lid van de RvC 4 jaar zitting mag hebben in de RvC en men mag één maal herbenoemd worden. Hiervoor hebben wij een rooster van aftreden gemaakt.

PROFIEL
Een lid van de Raad van Commissarissen moet aan bepaalde eisen en vaardigheden voldoen. Hiervoor hebben wij kwaliteitsprofielen gemaakt.
Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd de volgende deskundigheden te laten vertegenwoordigen:
- bedrijfseconomie en financiën
- volkshuisvesting
- vastgoedontwikkeling en beheer
- samenlevingsontwikkeling
- wet- en regelgeving

Indien de raad één of meerdere van deze deskundigheden ontbeert, kunnen zij zich ter zijde laten staan door adviseurs.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De belangrijkste taak van de RvC is het toezicht houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de woonstichting.
Dit is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen.

De leden van onze Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De woonstichting is lid van AEDES, dit is de vereniging van woningcorporaties.
Door dit lidmaatschap onderschrijven wij de AedesCode en de GovernanceCode voor woningcorporaties.
In de AedesCode hebben de corporaties die lid zijn van Aedes neergelegd waar zij voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken. De GovernanceCode is een integraal onderdeel van de AedesCode en geeft richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

PERMANENTE EDUCATIE
Het overzicht van de behaalde PE-punten door de RvC kunt u hier bekijken.
 

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl